קוד האתיקה

כללי האתיקה המקצועית

אחראיות כלפי הנועצים:

 • היועצים יעזרו לרווחתם של זוגות, משפחות ויחידים. עליהם לכבד את זכויותיהם של הנועצים המבקשים להיעזר בהם, ולעשות את המרב כדי להבטיח שימוש נאות של הנועצים בשירותיהם.
 • היועץ לא יפלה לרעה כל אדם מסיבות גזע, מין, דת, מוצא, נטיות מיניות, או חריגות כלשהי ולא ימנע ממנו שירותים מקצועיים מסיבות אלו.
 • היועצים מודעים ליכולת השפעתם על הנועץ, ויימנעו מלנצל לרעה את אמונו ותלותו של הנועץ. לכן, היועץ יעשה מאמץ להימנע מיצירת קשרים כפולים עם נועץ, אשר יכולים לפגוע בשיקול דעתו המקצועי של היועץ ולהגביר את סכנת ניצול הנועץ לרעה. כאשר אין אפשרות להימנע מקיום קשרים כפולים עם נועץ, ינקוט היועץ באמצעי זהירות מקצועיים נאותים, כדי לוודא ששיקול דעתו לא יפגע ולא יחול ניצול לרעה. דוגמאות של קשרים כפולים כאלה כוללות יחסים אישיים או עסקיים קרובים על נועץ, אך אינן מצטמצמות בהן.
 • אסור באיסור חמור לקיים קשר מיני עם נועץ וזאת עד שנה לאחר מועד סיום הייעוץ.
 • היועץ לא ינצל את היחסים המקצועיים עם הנועץ כדי לקדם את ענייניו הוא.
 • היועץ יכבד את זכות הנועץ לקבל החלטות ויעזור לו להבין את תוצאות החלטותיו. היועץ יבהיר לנועץ באופן ברור כי כל החלטה בעניין מצבו המשפחתי הינה באחריותו הבלעדית של הנועץ.
 • היועץ ימשיך את הקשר הטיפולי כל עוד סביר להניח כי הייעוץ מיטיב עם הנועץ, ולא לתקופה ארוכה מזו.
 • היועץ לא ינטוש ולא יזניח נועץ במהלך ייעוץ, בלי לקבוע סידורים סבירים להמשך הייעוץ.
 • היועץ יעזור לאנשים לקבל שירותי ייעוץ חילופיים אם הוא אינו יכול או אינו רוצה, מסיבות נאותות, להמשיך להעניק להם עזרה מקצועית.
 • היועץ יודיע לנועץ על כל כוונה להקליט או להסריט אותו במהלך הייעוץ, או לתת לצד שלישי לצפות בו, ועליו לקבל את אישור והסכמת הנועץ מראש ובכתב לביצוע פעולות אלה.

שמירת סודיות

מעצם טיבו של הקשר המתקיים עם יותר מנועץ אחד, יש להקפיד הקפדת יתר על שמירת הסודיות ועל היועץ לשמור על סודיות המידע של כל אחד מהנועצים הנכללים במסגרת המשפחתית או הזוגית. שמירת הסודיות חייבת להיות הן בעל-פה והן בכתב.
יועץ לא יפר סודיות כלפי נועץ, להוציא במקרים הבאים:
 • על פי דרישת חוק.
 • כדי למנוע סכנה מידית וברורה לאדם או לבני אדם.
 • כאשר היועץ הינו נתבע או נאשם במשפט אזרחי, פלילי או משמעתי הקשור לייעוץ (במקרה כגון זה, מותר למסור מידע, המתייחס לנועץ, אך ורק במהלך אותו משפט).
 • אם ניתן כתב ויתור על סודיות מראש, אזי מותר לגלות את המידע, אך ורק בהתאם לתנאי כתב ויתור הסודיות. בנסיבות בהן יותר מאיש אחד מבני המשפחה מקבלים ייעוץ, כל אחד מבני המשפחה שהינו כשיר על פי דין לתת מכתב ויתור, במועד מסירת המידע, חייב להסכים למתן כתב הויתור הנדרש לפי סעיף משנה ד'. בהעדר מכתב ויתור, אסור ליועץ לגלות מידע שנתקבל מאף אחד מבני המשפחה.
  • היועץ יוכל לשתף את בן/בת הזוג במידע שנמסר לו, אלא אם ציין הלקוח במפורש לא למסור מידע.
  • יועץ רשאי, בהוראה, בכתיבה ובהצגת חומר לציבור, להשתמש בחומר קליני או בחומר הנוגע לנועץ, אך ורק אם קיבל מהנועץ כתב ויתור סודיות או אם ננקטו צעדים נאותים להגן על זהותו וסודותיו של הנועץ.
  • יועץ יאחסן רישומים הנוגעים לנועץ או יוציא אותם מרשותו בדרכים שיוודאו שמירת סודיות.

מקצועיות ויושר

יועץ ישמור על רמה גבוהה של מקצועיות ויושר
יועץ ייראה כמפר כללי התנהגות של ייעוץ זוגי בנסיבות הבאות:
 • אם הורשע בעבירה הקשורה להכשרתו או לתפקודו.
 • אם הוכח שאינו כשיר יותר לעסוק בייעוץ מסיבות פיזיולוגיות או נפשיות, או מצריכת יתר של אלכוהול או של חומרים אחרים.
 • יועץ יפנה ליועץ מקצועי נאות (כגון: טיפול, הדרכה, או ייעוץ) בעניין בעיותיו או קשייו האישיים היכולים לפגוע בביצוע עבודתו או בשיקול דעתו המקצועי.יועץ ידאג, לעדכון ולהשלמת ידיעותיו בהתפתחויות חדשות בתחום הייעוץ הזוגי והמשפחתי באמצעות פעילות לימודית.יועץ מחויב לזהירות מיוחדת בנתנו בפומבי, בעדות או בהצהרות אחרות לקהל הרחב, בהמלצותיו ובביטוי דעותיו המקצועיות, זאת עקב יכולתו להשפיע על חיי הזולת ולשנותם.

אחריות כלפי המקצוע

יועץ יכבד את זכויותיהם ואחריותם של עמיתים למקצוע וייקח חלק בפעילויות המקדמות את מטרת המקצוע
 • יועץ יציין את הכרת התודה שלו לכל אלה שתרמו לפרסום של מאמר, בהתאמה למידת תרומתם ובהתאם לנוהג המקצועי המקובל בפרסום מאמרים.
 • יועץ המחבר ספר או פרסום אחר הזוכים להוצאה לאור או להפצה בצורה אחרת, יציין שמותיהם של כל אלה שמהם קיבל רעיונות מקוריים.
 • יועץ המחבר ספר או פרסום אחר המוצא לאור או מופץ על ידי ארגון, ינקוט באמצעי זהירות סבירים לוודא שהארגון יקדם ויפרסם את עבודתו באופן מדויק ומבוסס.
 • יועץ ישתתף בפעילויות לקידום הקהילה והחברה ויקדיש חלק מפעילותו המקצועית לשירותים, שלא על מנת לקבל פרס, או בשכר סמלי בלבד.
 • יועץ יימנע מלהביע ביקורת בפומבי או באזני נועצים, לגבי עבודתם או התערבותם המקצועית של עמיתים למקצוע. הוא יוכל לעשות זאת, כמקובל באפיקים מקצועיים נאותים.

סידורים כספיים

יועץ יקבע עם מממני הייעוץ וכן עם מודרכים, סידורים כספיים שניתן להבינם בנקל והתואמים את הנוהג המקצועי המקובל
 • יועץ יודיע לנועצים את סכום שכר טרחתו בתחילת מתן שירותיו.
 • יועץ יציג עובדות כהווייתן, לגבי שירותיו לנועצים, למודרכים ולמממני הייעוצים.
פרסומת
יועץ יפרסם עצמו באופן נאות וידאג לכך שהפרסום יכלול את המידע הנחוץ לאנשים לא-מקצועיים, לבחירת שירותים מקצועיים, על בסיס ידיעת העובדות
יועץ לא ישתמש בשם העלול להטעות את הציבור בנוגע לזהותו, אחריותו, מוצאו ומעמדו של כל מי שעובד בשם זה, ולא יתיימר להציג את עצמו כשותף בחברה שאינו שותף בה או קשור אליה. יועץ לא ישתמש בכל אמצעי זיהוי שהוא (כגון: כרטיסי ביקור, שלט משרדי, נייר מכתבים עם כותרת מודפסת ורישום במדריך טלפונים) אם כלולה בה קביעה או טענה שהינה כוזבת או מרמה, זאת אומרת אם יש בה אחד או יותר מהגורמים הבאים:
  • סילוף משמעותי של האמת.
  • הימנעות מגילוי עובדה משמעותית, אשר עצם העדרה הופך את הטענה למטעה.
  • כוונה, ליצור ציפיות שאינן מוצדקות.
  • יועץ יתקן, ככל האפשר, מידע כוזב, מטעה או בלתי מדויק וכן טענות של אחרים בנוגע לכישוריו, שירותיו או מוצריו. יועץ לא יעשה שימוש בלוגו של האגודה הישראלית לייעוץ זוגי לשום מטרה, אלא אם קיבל רשות מראש.
אינטרנט ואמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים
כללי: כל התכתובות של אנשי מקצוע ביניהם לבין עצמם וביניהם לבין כל האחרים הפונים אליהם דרך האינטרנט ודרך אמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים תיעשה תוך שמירה על כללי החיסיון וההתנהגות האתית הכלולים בקוד האתי של העמותה
כאשר יועצים מספקים ייעוץ או תגובות באמצעות האינטרנט או אמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים, עליהם לדאוג לכך שתגובותיהם יהיו:

מבוססות על הידע המקצועי שלהם.

עקביות ותואמות בכל דבר ועניין עם הקוד האתי המקצועי של האגודה על כל סעיפיה.

כאשר יועצים מייעצים או מדריכים דרך האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר, חלים עליהם כל כללי האתיקה המקצועית של האגודה, לרבות אחריות, סודיות, מקצועיות ויושר, סידורים כספיים וכללי הפרסומת
יחסים בין יועצים – חובות הדדיות
כללי: בכל עניין אישי, ארגוני או מקצועי יגלה יועץ תמיד יחס של כבוד והוגנות כלפי עמיתיו חברי העמותה, לרבות מול נועצים ומול קולגות אחרים.
 • בעת קבלת נועצים שהיו בטיפולו של עמית, יימנע יועץ מהבעת דעה כלשהי על היועץ הקודם. דברי זלזול על יועץ אחר או על דרך ייעוצו אסורים. לא ינצל יועץ מתן חוות דעת מקצועית כדי לנגח אישית עמית או להטיל ספק בכישוריו.
 • יועץ יימנע מפעולות האמורות למשוך אליו נועצים של יועץ אחר. אם עזב נועץ מרצונו את היועץ שלו, רשאי היועץ לקבלו.
 • פנה הנועץ ליועץ אחר ללא ידיעת היועץ שלו, יפעל היועץ החדש, בהסכמת הנועץ, ליצור קשר עם היועץ הקודם.
 • יועץ המחליף עמית או מוחלף על ידי עמית, בפעילות מקצועית, יפעל מתוך כבוד, באדיבות, בהגינות ובתום לב לעמית זה.

כללי התנהגות אלה מחייבים את כלל חברי העמותה